Protocol Covid

Protocol Covid

Us fem arribar les Mesures en relació a l’inici i desenvolupament de la temporada esportiva 2020/2021 per a la contenció de la Covid-19 a partir del 17 de setembre, i fins a nou avís.

A) ENTRADES, SORTIDES I CONTROLS HIGIÈNICS DE SEGURETAT

–          Fer entrades esglaonades, tant a l’entrada com a la sortida de les instal·lacions.

–          Fer control i registre de la temperatura, i neteja de mans amb gel hidroalcohòlic cada vegada que s’accedeix a les instal·lacions. Cal garantir la traçabilitat dels esportistes en cas que sigui necessari.

–          Tothom haurà d’accedir amb mascareta, i aquesta només es podrà treure en el moment de l’activitat esportiva o durant l’entrenament.

–          Sempre que pugueu, eviteu treure-us la mascareta i intenteu portar-la ben posada, el mal ús de la mascareta propicia la transmissió i contagi del virus.

–          La distància de seguretat, en general, és d’1,5 m. Cal garantir 2,5 m2 d’espai de seguretat per a cada esportista.

–          L’entrenador/a haurà de fer ús de la mascareta sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat mínima (2 m)

–          Cal treballar amb grups estables i permanents.

–          Cada esportista s’haurà de portar la seva ampolla d’aigua i venir canviat de casa.

–          Cal que sol·liciteu a les famílies una declació responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19.

B) VESTIDORS I DUTXES

–          Es podrà fer ús dels vestidors sempre que sigui imprescindible, i garantint una superfície d’ús de 3m2 per persona.

o    Utilitzar per grups (o equips) de convivència.

o    Neteja o desinfecció de mans a l’entrar i sortir. Caldrà disposar de gel hidroalcohòlic

o    Està prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de la instal·lació esportiva, especialment zona de vestidors.

o    Cal mantenir els espais nets i ordenats, i no compartir material. Serà obligatori avisar al conserge després de cada ús, i no es podrà tornar a accedir fins a que el conserge doni el vistiplau.

o    Deixar-los oberts perquè es ventilin en el moment que no hi hagi usuaris dintre.

–          NO es podrà fer ús de les dutxes.

C) ACCÉS D’ESPORTISTES I PÚBLIC.

–          Només es permetrà l’accés a les instal·lacions als esportistes i als seus entrenadors.

–          Els entrenaments es faran a porta tancada, tant al pavelló com al camp.

–          Els partits també es faran a porta tancada, tant al pavelló com al camp.

–          Caldrà limitar al màxim els partits amistosos, per això es demana a les entitats que programin els estrictament necessiaris.

D) ALTRES

–          Cal garantir la ventilació de la instal·lació en tot moment.

–          No es poden utilitzar les fonts d’aigua.

–          No es pot ulitzar el gimnàs del pavelló.

–          Pel que fa a assamblees i reunions d’entitats esportives, caldrà respectar els protocols establerts per aquests casos.

Finalment, també us indiquem el protocol a seguir en cas que detecteu que algun dels vostres esportistes, entrenadors o personal de l’entitat presenta símptomes compatibles amb la Covid-19:

–          En cas que un esportista o membre de l’entitat esportiva presenti símptomes compatibles amb la Covid-19 caldrà portar-lo a un espai separat ventilat i col·locar-li la mascareta.

–          Trucar a la família per tal que vinguin a recollir a la persona afectada.

–          Notificar a l’Ajuntament el cas.